Apie mus

Asociacija veikia jau 8 metus. Jos energiją kuria fiziniai ir juridiniai asmenis, susiję su turizmo rinkodaros veikla vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo sektoriuose.
Narių poreikių tenkinimui vykdomi projektai yra susiję su verslo plėtra, inovacijų diegimu, kvalifikacijos kėlimu. Atstovavimu valstybinėse institucijose. Asociacijos nariai kas 4 metus renka Valdybą ir Prezidentą.

Nariai – kelionių organizatoriai ir kelionių pardavimo agentai, apgyvendinimo, maitinimo,paslaugų teikėjai, švietimo įstaigų atstovai, aktyvių teminių veiklų asmenys.

Tikslas- inovatyvių priemonių skatinimas, naujų ryšių užmezgimas ir esamų stiprinimas su šalies ir užsienio analogiškomis organizacijomis; su turizmo rinkodara susijusių projektų, finansuojamų iš ES fondų, valstybės biudžeto, privačios paramos rengimas ir vykdymas.

Tikruoju Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Fizinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia Valdybai prašymą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją.

Tikruoju Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, kuris įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, pateikia Valdybai prašymą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją.

Asociacijos asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, visuomeninės organizacijos, mokymo, verslo komerciniai subjektai;

Garbės narius valdybos teikimu priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas. Garbės nariais gali būti Lietuvoje ir už jos ribų gyvenantys Lietuvos piliečiai, o taip pat ir kitų valstybių piliečiai, aktyviai remiantys Asociacijos veiklą. Garbės nario statusas suteikiamas/panaikinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.


ĮSTATAI

BENDROJI DALIS
1.1. Turizmo rinkodaros asociacija (toliau-asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, vienijantis fizinius ir juridinius asmenis, susijusius su turizmo rinkodaros veikla vietinio, atvykstamojo ir išvykstamojo turizmo sferose bei vykdantis asociacijos narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, kultūros, švietimo, mokslinio tyrimo uždavinius susijusius su turizmo plėtra ir atstovaujantis asociacijos narių interesams ir tenkintis šiuose įstatuose nurodytus viešuosius interesus.

1.2. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos tikslams, nustatytiems Civiliniame kodekse, LR Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga šiems tikslams pasiekti.

1.3. Asociacijos veiklos ribojimus nustato įstatymai. Asociacija turi teisę gauti paramą LR Labdaros ir paramos įstatyme nustatyta tvarka.

1.4. Asociacija turi antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Asociacija už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus. Asociacijos nariai neatsako už Asociacijos įsipareigojimus kitu turtu, išskyrus turtą, investuotą į Asociaciją. Asociacija savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Civiliniu kodeksu, LR Asociacijų ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais ir šiais Įstatais.

1.5. Asociacijos veikla neterminuota, finansiniais metais laikomi kalendoriniai metai. Pirmieji finansiniai metai prasideda nuo jos įregistravimo dienos ir baigiasi atitinkamų metų gruodžio 31 d.

ASOCIACIJOS VEIKLOS TIKSLAI, FUNKCIJOS IR UŽDAVINIAI
2.1. Asociacijos tikslai yra tenkinti savo narių poreikius, susijusius su turizmo viešojo ir privataus sektorių rinkodarine veikla, skatinti bendradarbiavimą bei savitarpio paramą, atstovauti asociacijos narių teises, ginti jų teisėtus interesus visuomeninėse, valstybinėse ir tarptautinėse organizacijose bei tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą vietinio, atvykstamojo, išvykstamojo turizmo srityse ir viešai teikti šių sričių paslaugas visuomenės nariams.

2.2. Asociacijos funkcijos ir uždaviniai:

2.2.1. Reklamuoti ir platinti informaciją apie Asociacijos ir jos narių veiklą;

2.2.2. Užmegzti naujus ir stiprinti esamus ryšius su šalies ir užsienio analogiškomis organizacijomis;

2.2.3. Organizuoti mokslines, teorines ir praktines konferencijas, kūrybines stovyklas, paskaitas, parodas;

2.2.4. Organizuoti seminarus, kursus bei kitus su mokymu susijusius renginius, sudaryti sąlygas kvalifikacijos kėlimo gerinimui, mokymuisi ir stažuotėms užsienyje;
2.2.5. Skatinti muziejininkystės plėtrą per projektinę veiklą;

2.2.6. Atstovauti asociacijos narių teises ir interesus valstybinės valdžios ir valdymo institucijose bei užsienio organizacijose;

2.2.7. Organizuoti visuomenės užimtumo programas, rinkodarinius renginius, kūrybinius konkursus;

2.2.7. Ruošti arba dalyvauti ruošiant įstatymų, normatyvinių aktų ar kitų dokumentų, reglamentuojančių turizmo sektoriaus veiklą, projektus.

2.2.8. Palaikyti glaudžius kontaktus su valstybinėmis ir visuomeninėmis organizacijomis, atliekant bet kokius tyrimus ar pristatymus;

2.2.9. Rengti ir vykdyti su turizmo sektoriaus rinkodara susijusius projektus, finansuojamus iš ES fondų, valstybės biudžeto bei privačios paramos.

2.2.10. Leisti savo periodinius ir vienkartinius leidinius, informacinius biuletenius ir prospektus mokslinės, kultūrinės, rinkodarinės asociacijos veiklos tematika;

ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3.1. Asociacijos nariai gali būti tikrieji nariai, asocijuoti nariai ir garbės nariai;

3.1.1. tikraisiais nariais gali būti juridiniai ir fiziniai asmenys veikiantys turizmo viešo ir privataus sektorių rinkodaros veikloje;

3.1.2. asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, visuomeninės organizacijos, mokymo verslo komerciniai subjektai vykdantys turizmo rinkodaros bei švietimo veiklas;

3.1.3. garbės nariais gali būti Lietuvoje ir už jos ribų gyventys Lietuvos piliečiai, o taip pat ir kitų valstybių piliečiai, aktyviai remiantys Asociacijos veiklą. Garbės nario statusas suteikiamas/panaikinamas visuotinio narių susirinkimo sprendimu.

3.2. Asociacijos narys turi teisę:

3.2.1. naudotis Asociacijos teikiamomis paslaugomis;

3.2.2. gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;

3.2.3. naudotis Asociacijos sukaupta informacija;

3.2.4. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, kiekvienas narys turi vieną balsą, dalyvauti Asociacijos valdybos posėdžiuose, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;

3.2.5. ginčyti teisme visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;

3.2.6. jungtis į Asociacijos sekcijas pagal narių interesus;

3.2.7. tikrieji nariai, be aukščiau išvardintų, turi teisę rinkti ir būti renkamais į Asociacijos valdybą.

3.2.8. bet kada išstoti iš asociacijos, pranešant raštu prieš vieną mėnesį. Tokiu atveju stojamieji nario mokesčiai ir nario mokesčiai ar kitaip asociacijos nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.3. Asociacijos tikrieji ir asocijuotieji nariai turi šias pareigas:

3.3.1. laikytis Asociacijos įstatų;

3.3.2. vykdyti Asociacijos visuotinio susirinkimo patvirtintą veiklos programą;

3.3.3. sumokėti nustatytą nario mokestį iki vasario 01 d. už einamuosius kalendorinius metus.
3.3.4. asocijuoti nariai dalyvauti visuotiniuose narių susirinkimuose, be balsavimo teisės, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;

3.4. Garbės nariai turi teisę:

3.4.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;

3.4.2. dalyvauti Asociacijos visuotiniuose narių susirinkimuose, be balsavimo teisės, teikti paklausimus bei pasiūlymus dėl asociacijos veiklos Asociacijos valdybai bei visuotiniam narių susirinkimui ir gauti atsakymus;

3.5. pasikeitus stojimo pareiškime nurodytiems rekvizitams (adresui, faksimilinio ryšio priemonės, telefono numeriui, elektroninio pašto adresui), ne vėliau kaip per 7 d. apie tai informuoti asociacijos vadovą.

3.5. Jeigu nario teisės ar teisėti interesai Asociacijos yra pažeidžiami, narys turi teisę ginti juos teismine tvarka.

STOJAMŲJŲ ĮNAŠŲ IR NARIO MOKESČIŲ MOKĖJIMO TVARKA
4.1. Stojamojo įnašo ir nario mokesčio mokėjimo tvarka, stojančiųjų mokesčių dydis ir narių mokesčių dydis yra tvirtinami atskiru dokumentu asociacijos visuotiniame narių susirinkime.

ASOCIACIJOS NARIŲ PRIĖMIMO, JŲ IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ ASOCIACIJOS TVARKA BEI SĄLYGOS
5.1. Priėmimo į Asociacijos narius ir asocijuotus narius tvarka.

5.1.1. Asociacijos nariu gali būti fizinis asmuo, turintis bakalauro ar jam prilygintą išsilavinimą programoje, apimančioje turizmo viešojo ir privataus sektorių rinkodaros discipliną, arba įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Fizinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai užpildytą stojimo anketą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją, per 2 savaites gavus asociacijos valdybos patvirtinimą, sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius;

5.1.2. Asociacijos nariu gali būti juridinis asmuo, kuris įstojimo į Asociaciją metu dirba su turizmo rinkodara susijusiose srityse. Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi pateikti Valdybai nustatytos formos užpildytą anketą, bent vieną Asociacijos nario rekomendaciją, juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją, per 2 savaites gavus asociacijos valdybos patvirtinimą sumokėti stojimo ir metinį nario mokesčius;

5.1.3. Asociacijos narys – juridinis asmuo- turi vieną balsą veikdamas Asociacijos organuose ir šią teisę realizuoja per vieną fizinį asmenį – savo darbuotoją, kurį savo vardu deleguoja juose dalyvauti;
5.1.4. Asocijuoti nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje be balsavimo teisės;
5.1.5. Garbės narius valdybos teikimu priima Asociacijos visuotinis narių susirinkimas;
5.1.6. Garbės nariai gali dalyvauti Asociacijos veikloje nemokėdami nario mokesčio;
5.2. Narys turi teisę išstoti iš Asociacijos raštu pateikęs prašymą ir pateikęs patvirtinimą apie įsipareigojimų Asociacijai įvykdymą;

5.3. Asociacijos valdyba turi teisę pašalinti narį dėl laiku nesumokėto nario mokesčio ar dėl vykdomos priešiškos veiklos Asociacijos atžvilgiu;
5.4. Išstoję ar pašalinti nariai neturi teisės į asociacijos turto dalį. Sumokėti stojamasis įnašas ir nario mokesčiai negrąžinami. Atsiskaitymai pagal asociacijos ir jos narių tarpusavio sutartinius įsipareigojimus sprendžiami sutartyse nustatyta tvarka. Ginčai tarp asociacijos ir jos narių tarpusavio atsiskaitymų sprendžiami teismine tvarka.

ASOCIACIJOS ORGANAI
6.1. Asociacijos aukščiausias valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdymo organai yra valdyba ir vienasmenis valdymo organas – prezidentas.

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS
7.1. Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos valdymo organas.

7.2. Visuotinis narių susirinkimas:

7.2.1. priima Asociacijos įstatus ir daro jų pakeitimus bei papildymus; nustato Asociacijos tikslus ir pagrindinius uždavinius;
7.2.2. renka Asociacijos prezidentą bei valdybos narius ir juos atšaukia;

7.2.4. tvirtina Asociacijos valdybos pateiktas programas ir jų finansavimą;
7.2.5. svarsto ir tvirtina Asociacijos metinės veiklos ir finansines ataskaitas;

7.2.6. nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų ir mokesčių dydį bei mokėjimo tvarką;

7.2.7. steigia Asociacijai priklausančias įmones;

7.2.8. renka revizorių keturių metų laikotarpiui;

7.2.9. tvirtina garbės narių priėmimą ir sprendžia jų narystės nutraukimo klausimus;

7.3.0. priima sprendimus dėl atlyginimo asociacijos nariui už jo veiklą valdymo organuose;

7.3.1. reorganizuoja ar nutraukia Asociacijos veiklą:
7.3.2. priima sprendimus dėl stojimo į tarptautines organizacijas.

7.3. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus ne vėliau kaip po 3 mėnesių pasibaigus finansiniams metams. Neeilinis susirinkimas turi būti sušauktas, jei to reikalauja ne mažiau kaip 1/5 Asociacijos narių, valdybos nutarimu ar revizoriaus reikalavimu.
7.4. Asociacijos nariai turi būti informuojami apie susirinkimo vietą, laiką ir darbotvarkę raštu arba elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo pradžios.

7.5. Balsavimo teisę Asociacijos visuotiniame narių susirinkime turi tikrieji, juridiniai asmenys atstovaujami įstaigos vadovo arba įstaigos vadovo raštu įgalioto asmens.

7.6. Asociacijos visuotinis narių susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė balso teisę turinčių narių. Asociacijos visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami balsų dauguma. Asociacijos įstatai keičiami bei papildomi, kai už tai balsuoja 1/2 balso teisę turinčių Asociacijos narių. Asociacijos veikla nutraukiama, kai už tai balsuoja 2/3 balso teisę turinčių Asociacijos narių.

7.7. Jeigu susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip po mėnesio turi būti sušauktas pakartotinis susirinkimas, kuris turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais nepaisant dalyvaujančių narių skaičiaus.

VALDYBA
8.1. Asociacijos veiklai laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų vadovauja valdyba.

8.2. Asociacijos valdybą sudaro 5 (penki) nariai. Valdybos narius renka visuotinis narių susirinkimas. Asociacijos valdyba renkama keturiems metams. Valdybos nariais išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai. Jei kandidatų, surinkusių vienodą balsų skaičių, yra daugiau negu laisvų vietų valdyboje, rengiamas pakartotinis balsavimas, kurio metu Asociacijos nariai balsuoja už vieną pasirinktą kandidatą. Asociacijos narys, kuris yra valdybos narys, pašalinamas iš Asociacijos narių, jis taip pat atšaukiamas iš valdybos.

8.2.1. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką, jis gali būti ir Asociacijos Prezidentas. Asociacijos Prezidentas gali turėti du pavaduotojus (Viceprezidentus), kurie turi būti valdybos nariais.

8.3. Asociacijos valdyba:
8.3.1. nustato Asociacijos veiklos strategiją ir vykdo visuotinio narių susirinkimo priimtų programų įgyvendinimą, tuo tikslu registruoja Asociacijos sekcijas, koordinuoja jų darbą;

8.3.2. nustato Asociacijos valdymo struktūrą, darbuotojų pareigybes ir atlyginimo dydį;

8.3.3. savo įgaliojimų laikui renka vyr. Buhalterį (arba sudaro paslaugų sutartį su buhalterinę apskaitą vykdančia įmone);

8.3.4. Asociacijos Prezidento teikimu renka ir atšaukia Asociacijos viceprezidentus.

8.3.5. valdybos nariai valdyboje dirba be atlygio;

8.3.6. sušaukia Asociacijos visuotinį narių susirinkimą;

8.3.7. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui svarstyti ir tvirtinti metinės veiklos bei finansines ataskaitas ir planus;

8.3.8. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui Asociacijos įstatų pakeitimus bei papildymus;

8.3.9. teikia Asociacijos visuotiniam narių susirinkimui revizoriaus kandidatūrą;

8.4.0. priima sprendimus dėl filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo ir tvirtina jų nuostatus;

8.4.1. nustato valdybos darbo reglamentą;

8.4.2. priima sprendimą dėl asociacijos buveinės adreso.

8.5. Valdyba posėdžiauja ne rečiau, kaip kartą per ketvirtį.

8.6. Valdybos posėdžiai teisėti, jeigu dalyvauja ne mažiau kaip trys valdybos nariai. Valdybos sprendimai priimami valdybos narių balsų dauguma. Nariai turi lygias balso teises. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia valdybos pirmininko balsas.

8.7. Valdybos nariai turi teisę balsuoti naudodamiesi telekomunikacinėmis priemonėmis tiesiogiai nedalyvaujant posėdyje. Valdybos nariai sprendimus gali priimti apklausos būdu raštu, jeigu nė vienas valdybos narys tam neprieštarauja.

8.9. Visi valdybos posėdžiai protokoluojami. Valdybos nariai už savo veiksmus atsako įstatymų nustatyta tvarka.

8.10. Prezidentą ir valdybos narius visuotinis narių susirinkimas gali atšaukti ir nepasibaigus kadencijai. Prezidentas ir nariai gali atsistatydinti, padavę raštišką pareiškimą. Jeigu atšaukiama ar atsistatydina visa valdyba, prezidentas po mėnesio šaukia visuotinį narių susirinkimą, kuris išrenka naują valdybą. Jeigu atšaukiami ar atsistatydina atskiri valdybos nariai, naujai išrenkamas tik trūkstamas valdybos narių skaičius.

PREZIDENTAS
9.1. Vienasmenį valdymo organą – Prezidentą renka visuotinis narių susirinkimas keturių metų laikotarpiui. Prezidentas kartu gali būti ir valdybos pirmininkas, bet tas pats asmuo negali būti Prezidentu ir vyriausiuoju buhalteriu.

9.1.1. Prezidentas organizuoja operatyvią Asociacijos veiklą, priima atleidžia darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis(išskyrus šiuose įstatuose numatytus atvejus, kai tam reikalingas valdybos nutarimas) skatina bei skiria jiems nuobaudas;

9.1.2.Asociacijos vardu sudaro sandorius bei atstovauja Asociacijos interesus Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijose, teisme bei santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

9.1.3. rengia ir pateikia valdybai ir visuotiniam susirinkimui Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę ir veiklos ataskaitą;

9.1.4. įstatymų nustatyta tvarka skelbia viešą informaciją;

9.1.5. teikia duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;

9.1.6. teikia pranešimus Asociacijos nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės Asociacijos veiklai;

9.1.7. užtikrina Asociacijos turto apsaugą, gausinimą, normalių darbo sąlygų sukūrimą, komercinių Asociacijos paslapčių apsaugą.

9.1.8. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų bei poįstatyminių aktų, o taip pat šių įstatų numatytas funkcijas.

FILIALAI IR ATSTOVYBĖS
10.1. Asociacijos filialas ar atstovybė yra asociacijos padalinys, kuris nėra juridinis asmuo ir veikia asociacijos, kaip juridinio asmens, vardu pagal asociacijos įstatus ir Valdybos suteiktus įgaliojimus, kurie turi būti nurodyti filialo ar atstovybės nuostatuose. Filialas ar atstovybė turi įgaliojimus veikti asociacijos vardu ir interesais įgyvendindami šiuose įstatuose nustatytus tikslus filialo ar atstovybės nuostatuose nustatytais būdais. Filialo ar atstovybės vadovas turi teisę savarankiškai atlikti tuos veiksmus, kurie nurodomi filialo ar atstovybės nuostatuose.

10.2. Nutarimus dėl filialų ir atstovybių steigimo ir likvidavimo, nuostatų patvirtinimo, valdymo organų skyrimo ir atšaukimo priima Valdyba šiuose įstatuose nustatyta tvarka. Filialai ir atstovybės registruojami ir išregistruojami įstatymų nustatyta tvarka.

TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI
11.1. Asociacijos nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros objektai, taip pat kitas turtas, reikalingas įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už Asociacijos priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.

11.2. Asociacijos pajamų šaltiniai:

11.2.1. narių stojamieji įnašai ir narių mokesčiai;

11.2.2. Lietuvos valstybės ir savivaldybių biudžetų tikslinės lėšos, ES fondų lėšos skirtos Asociacijos konkrečių programų įgyvendinimui;

11.2.3. fizinių asmenų, juridinių asmenų, labdaros organizacijų bei labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos ir turtas;

11.2.4. nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;

11.2.5. Asociacijos įsteigtų įmonių pelnas;

11.2.6. pajamos už leidinius ir paslaugas bei kitos teisėtai gautos lėšos;

11.2.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Asociacijos lėšas.

11.3. Asociacijos lėšos ir turtas turi būti naudojamas tik įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti. Lėšų ir pajamų panaudojimo kontrolei gali būti samdomas auditas.

FINANSINĖ VEIKLOS KONTROLĖ
12.1. Asociacijos finansinė veikla tikrinama periodiškai.

12.2. Finansinės veiklos kontrolę vykdo auditorius (revizorius).

12.3. Auditorius (revizorius):

12.3.1. tikrina Asociacijos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

12.3.2. visuotinio narių susirinkimo ar valdybos pavedimu atlieka Asociacijos finansinius buhalterinius patikrinimus;

12.3.3. artimiausiame visuotiniams narių susirinkime ar valdybos posėdyje praneša apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;

12.3.4. visuotiniame narių susirinkime pateikia Asociacijos finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

12.4. Asociacijos administracija pateikia auditoriui (revizoriui) jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.

ASOCIACIJOS REORGANIZAVIMO IR LIKVIDAVIMO TVARKA
13.1. Asociacija reorganizuojama visuotinio susirinkimo nutarimu. Asociaciją galima reorganizuoti jungimo ar skaidymo būdu.

13.2. Reorganizuojant asociaciją, būtinas jos turto įvertinimas, apie kurį išvadas raštu iki visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti asociacijos reorganizavimą, turi pateikti auditorius (revizorius).

13.3. Reorganizuotos Asociacijos registruojamos įstatymų nustatyta tvarka.

13.4. Asociacijos likvidavimo pagrindas gali būti:

13.4.1. visuotinio narių susirinkimo nutarimas;

13.4.2. teismo sprendimas likviduoti Asociaciją.

13.5. Valdymo organas ar institucija, nutarusi likviduoti Asociaciją, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Asociacija įgyja likviduojamos Asociacijos statusą. Valdymo organai netenka įgaliojimų valdyti Asociaciją, jų funkcijas atlieka likvidatorius.

13.6. Apie Asociacijos reorganizavimą ar likvidavimą skelbti Registrų centro elektroniniame leidinyje „Juridinių asmenų vieši pranešimai“.

13.7. Asociaciją likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Asociaciją, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.

13.8. Likviduojant Asociaciją, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas, naudojami labdarai arba paramai. Nariams gali būti grąžinami tik stojamieji įnašai.

Kiti Įstatuose neaptarti Asociacijos veiklos ir valdymo klausimai sprendžiami remiantis atitinkamais Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais.

Prezidentė Danutė Mažeikaitė
Valdybos nariai: Gintautas Indriūnas, Brigita Žuromskaitė, Raimundas Algirdas Šakalys